IniciPrivadesa i cookies

Política de Privadesa
1.- Disposicions generals:
L'informem que qualsevol dada personal que faciliti a través d'aquest lloc web SEMTEE, SA (d'ara endavant, "SEMTEE") la tractarà en qualitat de responsable del tractament. La titular d'aquest lloc web és SEMTEE, domiciliada a Parc de la Mola, 10, AD 700 Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número 6904 i en el Registre de Comerç del Principat d'Andorra amb número 912.967; i el seu número de registre Tributari és A-702060D. SEMTEE l’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra c) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.
El contacte, la subscripció a la nostra newsletter, el registre i la contractació electrònica de productes i serveis oferts per SEMTEE a través d'aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors de 18 anys. Per tant, si subministra les seves dades personals a través d'aquest web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. Si SEMTEE comprova que, en contra d’allò que estableix aquesta política, les dades personals les ha subministrat un menor de 18 anys, les dades s’eliminen immediatament.
No s'han de facilitar, a través d'aquest lloc web, dades personals de tercers que no son de l'interessat. Això no obstant, si per dur a terme la sol·licitud que justifica el subministrament de les dades personals és imprescindible facilitar-les d’aquesta manera, la persona que ho fa assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, "RGPD ") en les condicions establertes en l'esmentat precepte.
Si, per poder efectuar degudament una sol·licitud, ha de facilitar dades personals de menors de 18 anys, haurà de garantir a SEMTEE que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, i que alhora atorga el consentiment exprés per al tractament d’aquestes. En aquest cas, haurà d'acreditar el parentiu o la tutela amb l'aportació d'un document oficial com, per exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra:
D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, informem els usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a SEMTEE passarà a formar part d'un fitxer titularitat d'aquesta entitat degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.

3.-Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:
a) Responsable del tractament:
La responsable del tractament és SEMTEE, les dades identificatives i de contacte de la qual es detallen en l'apartat 1 d'aquesta Política de privadesa.

b) Representant del Responsable del tractament a la Unió Europea:
Si vostè està ubicat a la Unió Europea, l'informem que el nostre representant a la Unió Europea, a l'efecte del compliment del RGPD, és la societat Compliance Gap Mitigation, S.L., domiciliada a C/ Ferraz, 28 - 2º Izquierda, 28008 Madrid (Espanya).
Pot contactar amb el nostre representant a la Unió Europea mitjançant el número de telèfon +34 91 758 94 41 o +34 91 548 27 01 i l'adreça de correu electrònic RepresentanteUE_Caldea@compliancegapmitigation.com.

c) Delegat de protecció de dades:
El nostre Delegat de protecció de dades és possible contactarlo a través de l'adreça de correu electrònic comunicacio@caldea.com 

4.-Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:
SEMTEE pot tractar les seves dades personals amb les finalitats descrites a continuació:
a) SEMTEE recull i tracta les seves dades personals per poder gestionar les sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions que vostè faci mitjançant el formulari de contacte que posa a la seva disposició en aquest lloc web i dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que haurà manifestat en marcar la casella al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" del formulari que SEMTEE posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d'aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, aquesta revocació farà que sigui impossible seguir la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació. SEMTEE conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació. Si alguna legislació obliga a SEMTEE a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o SEMTEE considera que ho ha de fer per exemple per atendre possibles reclamacions de la seva part, SEMTEE conservarà les seves dades personals durant aquest període addicional. En acabar aquests terminis, suprimirem les dades personals

b) SEMTEE recull i tracta les seves dades personals a través de l'apartat "Newsletter" que posa a la seva disposició en aquest lloc web amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials electròniques, com és el cas també de comunicacions comercials per correu postal, relatives als seus productes i/o serveis, a les seves promocions, ofertes i/o les seves activitats en general, inclosos sortejos i concursos. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la Política de privadesa" de l'apartat "Newsletter" que SEMTEE posa a la seva disposició en aquest lloc web. El consentiment és revocable en qualsevol moment. Amb aquesta revocació deixarà de rebre les comunicacions comercials esmentades. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé en cas de no facilitar-les no es podrà rebre les dites comunicacions comercials. SEMTEE conservarà aquestes dades personals indefinidament, llevat que es doni de baixa a través del procediment que SEMTEE posa a la seva disposició, consistent en fre clic a 'donar-se de baixa aquí' al peu de la newsletter que rebi en el seu correu electrònic.

c) SEMTEE recull i tracta les seves dades personals a través a través de l'apartat "Comprar Entrades" que posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el contracte a través del qual vostè adquireix els productes i/o els serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d'aquest lloc web. SEMTEE conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, i de conformitat amb la legislació aplicable, les dades personals les conservarem durant el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat.

d) A través de l'apartat "Registra't" que SEMTEE posa a la seva disposició en aquest lloc web, vostè pot registrar-se i crear un compte personal que evitarà que hagi de facilitar les dades personals cada vegada que realitza una reserva i/o compravenda, així com per consultar i gestionar les seves reserves i/o compravendes més fàcilment. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella al costat de la frase "He llegit i accepto la Política de privadesa" a l'apartat "Registra't" que SEMTEE posa a seva disposició en aquest lloc web.
Així mateix, SEMTEE li ofereix la possibilitat de registrar-se a través del seu compte de Facebook.
Si selecciona l'opció "Entra amb Facebook" entenem que està exercint el seu dret de portabilitat i per tant autoritza a SEMTEE a rebre les seves dades personals que Facebook transmetrà de forma automatitzada. SEMTEE conservarà les seves dades durant la prestació d'aquest servei. Si les seves dades personals s'utilitzen per a diverses finalitats que obliguin a SEMTEE a conservar-les durant diferents terminis , aquesta entitat aplicarà el termini de conservació més llarg d'entre tots.

5. Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis: Transmetrem les seves dades personals a les següents categories de destinataris si mai és necessari per aconseguir les finalitats esmentades:
a) Agències de viatges, hotels o altres entitats similars que hagin proporcionat a SEMTEE les seves dades de caràcter personal;
b) Proveïdors de serveis de SEMTEE que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de SEMTEE i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;
c) Tercers que no tenen relació amb SEMTEE, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;
d) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que aquestes estableixin. e) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

6.- Drets amb relació a les seves dades de caràcter personal En compliment de la LQDP i els seus reglaments de desenvolupament, SEMTEE l'informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic comunicacio@caldea.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.
D'altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè és a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si SEMTEE està tractant dades personals que el concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollides. D'acord amb el RGPD, els interessats també poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, cas en SEMTEE les conservi només per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits SEMTEE deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pots exercir tots aquests drets mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic comunicacio@caldea.com, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o d’un altre document nacional d'identitat. En cas de vulneració dels seus drets, especialment quan el seu dret no sigui satisfet, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l'àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

7.- Seguretat: SEMTEE li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de privadesa Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés pel que fa a aquests canvis.

Última actualització: 25 de maig del 2018
Política de cookies
1.- Disposicions generals: Aquest lloc web utilitza “cookies”, és a dir, petits fitxers de dades generats als ordinadors i a altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals vostè accedeix a aquest lloc web i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i hora de la seva entrada i els continguts seleccionats per vostè, el qual permetrà a la SOCIETAT D’ECONOMIA MIXTA DEL CENTRE TERMOLÚDIC D’ESCALDES-ENGORDANY, SA (en el successiu, “SEMTEE”) millorar la qualitat i seguretat dels dits continguts. Així mateix, l’informem que només emmagatzemarem “cookies” al vostre dispositiu si són estrictament necessàries pel funcionament d'aquest lloc. Per a tots els altres tipus de “cookies”, sol·licitarem el seu permís i per tant no emmagatzemarem cap de les referides “cookies” -a excepció de les abans referides “cookies” estrictament necessàries pel funcionament d'aquest lloc - que vostè no hagi acceptat prèviament. Vostè podrà modificar o retirar el seu consentiment de conformitat amb l’establert en aquesta política. En aquells casos en que les “cookies” d’aquest lloc web puguin ésser considerades com a dades de caràcter personal, SEMTEE tractarà aquestes de conformitat amb la seva política de privadesa. Per obtenir més informació en relació amb SEMTEE i les seves dades de contacte, així com respecte a com aquesta societat tracta les seves dades de caràcter personal, vostè pot accedir a la política de privadesa de SEMTEE mitjançant el següent enllaç: https://www.caldea.com/ca/contactar   

2.- Tipologia de «cookies»
SEMTEE utilitza “cookies” pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, les quals conformen la següent tipologia:

a) Cookies Necessàries:
Les Cookies Necessàries són “cookies” que permeten que el lloc web es pugui utilitzar activant funcions bàsiques com ara, per exemple, la navegació de pàgines i l'accés a àrees segures d’aquest lloc web. El lloc web no pot funcionar correctament sense les referides “cookies”.

«Cookie» Proveïdor Finalitat Expiració Tipus
PHPSESSID caldea.com Presenta l'estat de la sessió de l'usuari en totes les sol·licituts de pàgina Sessió Necessària

b) Cookies de Personalització:
Les Cookies de Personalització son “cookies” que permeten a aquest lloc web recordar certa informació la qual permet modificar el funcionament d’aquest lloc web, com ara, a títol enunciatiu i no limitatiu, el seu idioma de preferència.

c) Cookies d’Estadística:
Les Cookies d’Estadística son totes aquelles “cookies” que permeten a SEMTEE entendre com vostè interactua amb aquest lloc web mitjançant la recollida d’aquestes i la comunicació d’informació de forma anònima. Per tant, la informació recollida mitjançant aquest tipus de “cookies” s’utilitza per a la mesura de l’activitat d’aquest lloc web, així com per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquest lloc web amb la finalitat d’introduir millores en funció dels anàlisis de los dades relacionades amb la utilització que fan els usuaris del servei. 

 «Cookie»  Proveïdor  Finalitat  Expiració  Tipus
 _ga  caldea.com  Registra una ID única que s'utilitza per generar dades estadístiques.  2 anys  Estadística
 _gat  caldea.com  Utilizat per Google Analytics per accelerar les tases de sol·licitut.  Sessió  Estadística
 _gid  caldea.com  Registra una ID única que s'utilitza per generar dades estadístiques.  Sessió  Estadística

d) Cookies Publicitàries:
Les Cookies Publicitàries son totes aquelles “cookies” que es recullen amb la finalitat de mostrar informació i anuncis personalitzats a cada usuari segons les dades de la navegació de la seva sessió.

 «Cookie» Proveïdor Finalitat Expiració Tipus
ads/ga-audiences google.com Utilizat per Google AdWords per tornar a atraure els visitants que probablement es convertiràn en clients basats al web.  Sessió Marketing
fr facebook.com Utilizat per Facebook per entregar sèries de productes a temps real a tercers anunciants 3 mesos Marketing
IDE doubleclick.net Utilizat per Google Doubleclick per registrar i informar les acciones de l'usuari del lloc web després de veure o fer click en un dels anuncis de l'anunciant amb la finalitat de msurar l'eficàcia d'un i presentar els anuncis dirigits a l'usuari. 2 anys Marketing
test_cookie doubleclick.net S'utilitza per verificar si el navegador de l'usuari admet cookies Sessió Marketing
tr facebook.com No classificada Sessió Marketing


3.- Bloquejar, deshabilitar i/o eliminar cookies:
SEMTEE l’informa de que les “cookies” establertes en l’apartat anterior -a excepció de les Cookies Necessàries- es podran bloquejar, deshabilitar i/o eliminar en qualsevol moment realitzant el següent: Clicant a 'Rebutjar' al banner que apareix a la part inferior dreta de la web caldea.com
Per a més informació en relació amb el bloqueig, la deshabilitació y/o l’eliminació de les cookies, vostè pot visitar la següent pàgina web:
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Darrera actualització: 25 de maig del 2018
Back to top